Hvad står vi for?


Denne side kan downloades i brochureformat til udprintning: Brochure

Forældreansvarsloven af 2007:

TVANG, TRUSLER og STRAF er gennemgående temaer i vejledningen til loven.

Loven blev vedtaget af et enigt Folketing med fokus på barnets ret til to biologiske forældre med fælles forældremyndighed.

”Barnets bedste” defineres altid som samvær med begge biologiske forældre. Det gælder også, selvom der aldrig har været et parforhold mellem forældrene!!!

I en idealverden er loven unødvendig. I en verden med mennesker af alle slags er den en katastrofe!!!

Lovens fokus er:

Tvang til fælles forældremyndighed.

Tvang til dialog.

Tvang til samvær.

Tvang til deleordning som 7/7 (fifty-fifty)ordning.

Tvang til at åbne sit hjem for en hadefuld og forsmået person for samvær med spædbarn.

Tvang til at udlevere spædbarn til samme person.

Trussel om tab af forældremyndighed, hvis man forsøger at beskytte sit barn mod utrygt samvær med asocial forælder. Det kaldes ”Samværschikane”, og straffes hårdt!!!

Stavnsbinding af forældre, da flytning kan medføre tab af forældremyndighed eller retten til at have barnet boende hos sig.

Man kan ikke engang rejse 1 uge på udlandsferie, uden tilladelse fra samværsforælderen.

Det kan da ikke være rigtigt???

Jo det er det!!!!

En hån mod danske mænd og kvinder, som generelt er rigtig gode til at finde fornuftige ordninger på samvær, som afspejler samlivet, og som både forældrene og børnene trives godt med og udtrykker tilfredshed med. (Mai Heide Ottosen: Samvær og Børns Trivsel, Socialforskningsinstituttet 2004)

Vi ved fra nationale og internationale undersøgelser:

At skilsmissebørn trives lige så godt som ikke skilsmissebørn, når forældrene laver gode fleksible ordninger for samværet.

At det ikke er mængden af samvær, som er afgørende for om børnene og forældrene trives med ordningerne.

At samvær med begge forældre er steget gennem de sidste 25 år.

At det er et samværsklima uden væsentlige konflikter, som er afgørende for, om børnene trives.

At fælles forældremyndighed i sådanne tilfælde er positivt.

At i størstedelen af de tilfælde hvor børn helt har mistet kontakten til den ene forælder, er grunden den, at samværsforælderen ikke ønsker samværet.

Vi ved også:

At hvis der har været problemer som fysisk og psykisk vold, misbrug, mistanke om incest og grænseoverskridende adfærd i forholdet inden samlivsbruddet, afspejles dette i forholdet efter bruddet og medfører samværskonflikter.

At samværskonflikter er skadeligt for børns trivsel.

At børn i disse tilfælde trives bedre med én forælder.

At fastholdelse i en konflikt mellem forældrene er det mest skadelige for børns trivsel.

At børn kan belastes af deleordning.

At samvær kan være farligt og et sted, hvor børn kan udsættes for fysisk og psykisk vold, incest og drab. (29 børn blev dræbt under samvær i England, hvilket førte til ændring af loven i 2008)

Negative konsekvenser af Forældreansvarsloven af 2007:

”Barnets bedste” er som udgangspunkt retten til to biologiske forældre. En ret barnet ikke kan undslå sig, til trods for at der ikke er belæg for, at det altid er positivt.

Loven skelner ikke mellem normale danske mænd og kvinder og asociale personer med psykopatiske træk, som findes i alle samfund og uden tvivl i et meget stort antal i konfliktfyldte samværssager. Disse personer er i mange tilfælde charmerende og ”pæne” og afsløres hverken af Statsforvaltningen eller ved de børnesagkyndiges undersøgelser.

Den forælder, som forsøger at beskytte sit barn mod skadeligt samvær, mistænkeliggøres og trues med samværschikane paragraffen til samarbejde.

Barnet er blevet retsløst.

Barnet fastholdes i konflikten.

Moderen kan udstyres med overfaldsalarm, men skal udlevere barnet til samvær. Det bliver umuligt at blive ”skilt”.

Ingen mulighed for hemmelig adresse.

Ingen mulighed for at flytte, uden risiko for at miste forældremyndighed eller retten til at have barnet boende.

Loven siger at barnet skal høres, men det overhøres. Protester, gråd, raseri, sorg, apati og andre psykosomatiske symptomer hindrer ikke samvær.

Barnet skal beviseligt have taget skade af samværet, før samværet kan stoppes.

Barnet skal udleveres til samvær, hvis det ikke er til ALVORLIG FARE, altså gerne til FARE!

ALT DETTE MÅ ÆNDRES NU!!!

10 punkter til ændring af forældreansvarsloven:

1.       Fortolkning af ”Barnets bedste” skal bygge på en konkret vurdering og ikke standardiseret til, at samvær og fælles forældremyndighed altid er godt.

2.       Ingen tvang til fælles forældremyndighed.

3.       Ingen tvang til deleordning som 7/7 eller ”fifty-fifty” ordning.

4.       Ikke samvær, som ikke er positivt og sikkert for barnet.

5.       Ingen tvang til udlevering af børn til samvær med ukendt forælder.

6.       Ingen samvær, hvor der har været vold og/eller krænkende adfærd over for bopælsforælderen eller børn.

7.       Børns og primær omsorgspersons udsagn skal tillægges afgørende vægt.

8.       Forældre i højkonfliktsager skal ikke tvinges til dialog.

9.       Samværschikaneparagraffen, som i realiteten gør børn retsløse, skal fjernes.

10.     Fogedretten må ikke medvirke til udlevering af børn til samvær.